درباره من اینکه
ما را به میزبانی صیاد الفتی ست
ورنه به نیم ناله قفس می توان شکست